Uteplats

image_pdfimage_print

Regler om uteplatser

Uteplatsen på baksidan

Enligt ursprungsritningarna sträcker sig uteplatsen 1,8 meter ut från ytterväggen och längden/bredden
är lika med lägenhetsbredden. Man kan, efter begäran hos styrelsen, få dispositionsrätt på ytterligare 1,2 meter från väggen, totalt 3 meter.

Önskar man disponera denna yta som sin egen, ska man lägga fram en skriftlig ansökan till styrelsen om
dispositionsrätt och hur man önskar att disponera denna yta.

 • Önskar man bygga altan eller sätta plattor på den ytan som man har sk dispositionsrätt på,
  måste man först få godkänt av styrelsen, genom en ritning/beskrivning av hur man planerar
  att göra.
 • Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att ta hand om den yta som disponeras. Inget som föreningen gemensamt
  bekostar.
 • Häck får vara högst 1, 8 meter hög ovan mark. Häck får inte vara mer en 0,5 meter djup.
 • Eget förråd eller pergola är inte tillåtet.
 • Markis får inte täcka större yta än uteplatsen och vara i samma kulör som det aktuella husets
  kulör på dörrar, fönster och balkonger.
 • När det finns planterade buskar träd etc. inom sitt dispositionsområdet är det den boende
  som har ansvaret för att sköta om, beskära, rensa, ta hand om etc.
 • Inga andra plank eller staket, mellan bostadsrätternas uteplatser är tillåtna, än de som fanns
  vid ursprungsuppförandet.

Uteplatsen på framsidan

Enligt ursprungsritningarna framgår inget särskilt om uteplatsen på framsidan, mer än att de kallas för
planteringsytor. Det är allmän yta för alla boende.

 • Den ursprungliga ytan avseende uteplatsen på framsidan får inte göras större än
  ursprungsytan.
 • Uteplatsen får inte hindra framkomligheten för utryckningsfordon eller hindra snöröjning,
  sopning eller annat.
 • Uteplatsen på framsidan är allmän yta för de fyra lägenheterna (i vissa fall två) som den
  specifika uteplatsen ligger i anslutning till.
 • Innehavarna av de fyra bostadsrätterna kommer överens om hur det utrymmet ska
  disponeras.
 • Om man vill förändra uteplatsen på något sätt så tar man först upp det med grannarna och
  kommer överens. Därefter vänder sig man sig till styrelsen med en skriftlig beskrivning (gärna
  med bilder) av de förändringar man vill genomföra. Alla som berörs ska skriva under förslaget.

Området/ytan vid kortändan på husen

 • Området/ytan på husens kortsida är allmän yta för respektive hus som den specifika
  uteplatsen ligger i anslutning till.
 • Om man vill nyttja eller förändra den ytan på något sätt så tar man först upp det med
  grannarna och kommer överens. Därefter vänder sig man sig till styrelsen med en skriftlig
  beskrivning (gärna med bilder) av de förändring man vill genomföra. Alla som berörs ska
  skriva under förslaget.